Nobara - By arata

https://paste.applebee1558.com/AJ3Ab64DOAP7ueTpT2GkWI27fI42